Youtube video fallback image

Ronnebys historia

Ronnebys stad och trakt har en lång och händelserik historia och är den äldsta staden i Blekinge.

Staden har tillhört Danmark längre än den varit svensk, vilket Ronneby blev först år 1658.Under medeltiden och tidig modern tid tillhörde Blekinge Danmark och staden Ronneby var en viktig handelsstad i Östersjöhandeln. Tiden utmärks av platsens position i gränslandet mellan Sverige och Danmark. På statlig nivå utgjorde området en krigsskådeplats vid ett par tillfällen samtidigt som befolkningen på vardera sidan om gränsen värnade om sina handelsförbindelser. Det senare vittnar bland annat bondefreden i Hjortsberga år 1505 om.

Efter Roskilde freden år 1658 vilken innebar att Blekinge tillföll Sverige och grundandet av örlogsstaden Karlskrona år 1680 gick Ronneby från att vara en handelsstad till en industristad. Under 1700-, 1800-, och 1900- talen växer en stor variation av industrier fram, alltifrån sockerbruk till Kockums emaljerverk. Stadens närhet till ån och dess vattenfall har tidigt en avgörande roll i framväxten. Industrierna bidrog även till framväxten av angränsande orter så som Kallinge.

I slutet av 1800-talet bildades Ronneby Helsobrunn AB vilket byggde upp kurorten Ronneby vilken påverkade hela stadens utveckling under det tidiga 1900-talet. Kulturarvet från brunnseran är fortfarande levande i nyttjandet av Brunnsparken till årliga event och inte minst dess roll i stadens identitet med dess kommunslogan ”Den moderna kurorten”.

Heliga kors kyrka

 

Heliga Kors kyrka

Trappan som tar dig från torget upp till kyrkan heter Munktrappan och byggdes för att binda ihop torget med kyrkan. Blekinges främsta byggnadsverk, Heliga Kors kyrka, byggdes mellan 1100-1200-talet och är Ronnebys äldsta byggnad. På 1300-talet bestämde man sig för att bygga ut kyrkan. I samband med att man byggde kyrkan större gjorde man även taket högre genom att bygga valv. Inne i kyrkan kan du finna målningar som är gjorda mellan 1400-, 1500- och 1600-talet. En av de äldsta målningarna är St Jörgen och draken som gjordes under 1400-talet. Målningen är så pass gammal att den är svår att se.

Ronneby blodbad

År 1564 intog svenskarna och Erik XIV Ronneby. Hela staden, utom kyrkan, brändes ner och minst två tusen människor höggs ihjäl i det som historikerna idag kallar "Ronneby blodbad". Händelsen anses vara den mest grymma människoslakten i Norden.

Inne i Heliga Kors kyrka finns en gammal kyrkdörr bevarad från tiden för Ronneby blodbad. Kyrkdörren bär huggmärken gjorda av den svenska kungens män när de försökte ta sig in i kyrkan, dit många av stadens invånare sökt skydd.

 

 

Handelsstaden Ronneby

Efterhand återuppbyggdes Ronneby och blev åter en av Östdanmarks ledande handelsstäder. Heliga Kors kyrka vittnar om stadens rikedomar under denna period.

Efter att staden blivit svensk togs dock Ronnebys stadsprivilegier bort. I stället kom den att lyda under den nyanlagda örlogsstaden Karlskrona. Ronnebys ställning som handelscentrum försvagades men var forfarande betydande som handelsstad, till exempel låg Ronnebys utrikeshandel på andra plats bland Skånelands städer närmast efter Malmö.

Under 1700-talet kom handel och hantverk tillbaka och efterhand började de första industrierna spira. Kockums Emaljerverk, Kockums Jernverk, Djupafors pappersbruk med flera gjorde Ronneby till en viktig industristad. Hälsobrunnen, Ronneby Brunn, blev Sveriges största och mest besökta kurort.

1882 återfick Ronneby sina stadsrättigheter. Idag präglas Ronneby bland annat av ett starkt och levande kulturliv där stadens tidvis dramatiska historia har tagits tillvara.

Kockums Emaljeverk startade 1907 och hade stor påverkan på staden. Under 1900-talet var det här den största arbetsplatsen i Ronneby med 1000 anställda. Emaljverken expoterades ut till stora delar av världen tack vare Ronnebyån. Byggnaden som nu heter Kulturcentrum, var på den tiden lager och fabrikskontor. I byggnaden bakom kulturcentrum finner ni själva fabriken där allt tillverkades. 1971 lades företaget ner för att senare bli övertaget av Ronneby Kommun och står nu som en vacker konsthall!