Munktrappan - Heliga Kors Kyrka

Munktrappan, som leder från torget upp till Heliga Kors Kyrka, invigdes 1 dec 1907 på 25-årsdagen av Ronnebys förnyade stadsprivilegier. Trappartiet är ritat av arkitekt Fredrik Sundbärg, Landskrona. Tidigare fanns här en enklare trappa som kallades "Dygdens stig".

Beskrivning

I kvarteret Bergslagen ligger Ronneby stadskyrka, som enligt gammal tradition kallas Heliga Kors kyrka. Kyrkan är belägen på en höjdplatå i nordöstra delen av stadskärnan och omges av en gammal kyrkogård. Den murade kyrkan är uppförd i flera etapper, främst under medeltid.

Planen är latinskt korsformig med ett långsmalt kor i öster samt torn i väster. Sakristian är utbyggd på korets nordsida och ett vapenhus i söder, väster om korsarmen. Byggnadsmaterialet är gråsten och tegel. De äldsta murarna återfinns i det enskeppiga långhuset och korets västra del, resterna efter en romansk absidkyrka från 1100-talets slut. Under 1200-talets förra hälft tillbyggdes korsarmarna samt små sidokapell i vinklarna mot koret. Vid 1300-talets början förlängdes koret åt öster, sakristian uppfördes, sidokapellen avlägsnades och kyrkan försågs med gotiska ribbvalv. Under 1400-talets andra hälft tillfogades västtornet. Det södra vapenhuset uppfördes 1770. 1911 tillkom en värmekammare mellan norra korsarmen och sakristian. Med sina många tillbyggnader har kyrkans exteriör fått ett komplext utseende. Det kraftiga tornet, vilket reparerades i början av 1700-talet dominerar. Det har strävpelare i alla hörn (den sydvästra utformad för en yttre predikstol) spetsbågiga blindnischer, sadeltak samt gavelrösten av korsvirke (diagonala strävar) och tegelfyllning. Iögonfallande är södra korsarmens två kraftiga strävpelare med sina blinderingar. De är från omkring 1500 liksom sakristians trappgavel, även den försedd med blinderingar. Fönsteröppningarna är av varierande utseende och ålder; på långhusets sydsida finns en romansk fönsteröppning. Huvudingången på tornets västsida har spetsbågig, femsprångig tegelomfattning. Även rundbågeportaler av olika utformning finns bevarade.

Interiören täcks genomgående av kryssvalv, utom norra korsarmen som fick sitt stjärnvalv ca 1500. Av intresse är de skulpterade konsoler som bär upp det södra korsarmsvalvets ribbor. Tornbågen vidgades 1850. Kyrkan präglas av sin rika kalkmålningsdekor från senmedeltid och renässans. Kyrkan skadades svårt under nordiska sjuårskriget. Inne i kyrkan finns den gamla porten med huggmärken från Erik XIV:s härjningar vid Ronneby Blodbad år 1564. Dopfunten av brons är tillverkad i Tyskland 1604. Triumfkrucifixet är från 1500-talet. Bergslagen var den enda delen av staden som klarade sig undan den stora stadsbranden 1864.


Tillfällen (<% occasionResult.length %>)