Sölvesborgs Slott

Sölvesborgs Slott ligger på en historisk plats. Här fanns det under århundraden en rustik borganläggning med vallgravar och torn.

Beskrivning

Dagens Slott, eller Corps de logi, uppfördes under tidigt 1800-tal intill resterna av den gamla borganläggningen. Tillsammans med stenlängorna och förvaltarbostaden, vilka också är förklarade som byggnadsminnen, bildar denna gårdsbebyggelse en herrgårdsanläggning utformad som en i det närmaste fyrlängad gårdsanläggning av sydsvensk typ, med mangården skild från ekonomibyggnaderna genom en hög mur och omgiven av en trädgårdspark med höga lövträd och gräsmattor.

Förbi den här platsen gick under flera hundra år den väg som förband Skåne med den östligaste delen av det danska riket, d.v.s. Blekinge. Platsen har varit bebyggd åtminstone sedan 1200-talet. Härifrån kunde kommunikationerna till lands effektivt kontrolleras och den kustnära sjöfarten hållas under uppsikt.

Det gamla slottet var den utan jämförelse största och viktigaste av de medeltida befästningarna i Östdanmark och skapade förutsättningar för en omfattande handel. År 1332 förlorade Danmark de skånska landen till Sverige. Danmarks Valdemar Atterdag samlade åter landet under centralmakten och 1360 kom Sölvesborg än en gång i det danska väldet.

Nu började Slottets storhetstid. Vid den här tiden började man också bygga det väldiga försvarstornet som var 30–35 meter högt med fem meter tjocka gråstensmurar och som vi i dag kan se resterna av. På borgplatån har åtminstone under 1600-talet också funnits ett antal korsvirkesbyggnader vilka bildat en sluten gård. Ekonomibyggnaderna har legat på förborgen i väster, som genom de dubbla vallgravarna stått i förbindelse med borgkullen och fasta land.

Borgen var säte för länsherren i Sölvesborgs län och spelade länge en viktig roll i Danmarks politiska historia. Borganläggningen eldhärjades 1564 under sjuårskriget och förlorade därefter sin militära betydelse. Borgplatån var dock bebodd fram till 1750. År 1795 brann bostadshuset på Sölvesborgs slotts egendom ner till grunden.

Det nuvarande corps de logiet, Slottet, uppfördes 1802 av löjtnant Gustaf Carl Adolf Fredrik Schult. 1832 köptes fastigheten av grosshandlaren Jesper Södergren. Corps de logiet bestod då av en envåningsbyggnad under brant sadeltak. Huset har cirka 30 cm tjocka ytterväggar av tegel vilande på en kraftig grund av gråsten. Man kan anta att en stor del av teglet kommer från den intilliggande Sölvesborgs slottsruin. 1841-43 lät Jesper Södergren bygga om Corps de logiet. Byggnaden fick ytterligare en våning i ekkorsvirke och med tegelfyllnad. Övervåningen gjordes något högre än bottenvåningen. Huset putsades och fick en fasadutformning med pilastrar i nyklassisk stil.

1915 genomfördes en omfattande restaurering då bland annat den nuvarande portalen och fönstren i nybarockstil tillkom. Invändigt har byggnaden renoverats vid flera tillfällen. Planlösningen är till stora delar bevarad sedan huset byggdes, men snickerier och övrig fast inredning har genom åren förändrats. Stenhuslängorna och inspektorsbostaden norr om slottet lät Södergren bygga 1833-35.

Gårdsanläggningen är i dag delad i två fastigheter där ekonomilängorna och förvaltarbostaden har en ägare, mangården med Corps de logiet en annan. Delar av Slottet nyttjas i dag som restaurang. Corps de logiet byggnadsminnesförklarades 1997. Slottet är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Sölvesborgs stad vars stadsplan är ett av landets bäst bevarade exempel på senmedeltidens regelbundna torgstäder. Staden växte upp i skydd av Sölvesborgs slott, ett av medeltidens viktigaste danska riksfästen. Efter en stadsbrand 1801 återuppbyggdes handelsstaden med en ännu delvis väl bevarad småskalig bebyggelse.

Texten är hämtad från Länsstyrelsens hemsida

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)