Siesjö Östra - naturreservat

Siesjös våtmarksled leder besökare på spänger ut i vassen. Från fågeltornet har man fin utsikt över fågellivet och sjön.

BeskrivningNaturreservatet ligger ca 2 km NV om Sölvesborg, gränsande till Skåne län. Från väg E22 tar man avfart 45 norrut mot Ynde. Parkeringsplats finns intill Vandrarhem och Naturskola.

Hävdkontinuitet

Reservatet är 64 ha stort och omfattar den östra halvan av Siesjö med markerna öster och söder om sjön. Länsgränsen mot Skåne går mitt i sjön och längs Sissebäck som rinner söderut till havet. Området har historiskt sett tillhört byn Ynde och gården Sissebäck. Topografin varierar från låglänta skogbevuxna sankmarker intill sjön, via såväl fuktiga som torra betesmarker i sluttningen, till moränkullar med ädellövskog. Högsta punkten ca 38 meter över havet finns på en kulle i reservatets östra del. På 1800-talet ingick marken i hägnade vångar med mest ängsmark, både fuktig och torr, öppen och trädbärande. Det fanns även åkermark och lindor, tillfälliga åkrar som gav tillbaka en äng med hög avkastning. Efter 1950-talet har det mesta av åker- och ängsmarken övergått till betesmark. Här har inte åkrarna som på många ställen planterats igen med skog utan fortsatt vara öppna. Därmed finns det en hävdkontinuitet. En liten slåtteräng finns kvar.

…och ädellövskogar med trädkontinuitet

Inom reservatet finns tre nyckelbiotoper med svämlövskog, lövsumpskog och näringsrik bokskog. Där dagens skogar växer på kullarna har det till stora delar funnits en trädkontinuitet, dokumenterat åtminstone tillbaka till 1800-talets skiftesepok, men sannolikt längre. Området har ett stort antal rödlistade eller på andra sätt hänsynskrävande arter. Den rödlistade bokvårtlaven är en karaktärsart för gamla och artrika bokskogar med lång kontinuitet och en bra signalart för skogsbestånd med höga naturvärden.

Siesjö är en viktig fågelsjö

Siesjö är en grund, naturligt näringsrik slättsjö. Sjön är en viktig fågellokal för såväl häckfåglar som sträckfåglar och de som stannar över vintern. Arter sedda inom Siesjöområdet som är listade i EU’s fågeldirektiv är spillkråka (även rödlistad), röd glada, trädlärka och törnskata. Sjön ligger skyddad samtidigt som det är nära till havskusten åt ena hållet och Ryssbergets skogar åt andra hållet. Drygt 180 fågelarter har observerats vid sjön, varav ca 80 kan räknas som häckfåglar. Stora mängder sträckfåglar rastar på och vid sjön. I området lever två arter som ingår i EU’s habitatdirektiv. Det är fisken nissöga och insekten citronfläckad kärrtrollslända.

År 1956 sänktes Siesjö genom att pasströskeln i Sissebäck fördjupades 1,5 m i ett försök att skapa mer åkermark. Men de låglänta markerna blev istället aldominerade strandskogar och betesmarker med fuktängar.

Siesjös våtmarksled

Naturreservatet är lättillgängligt och ett uppskattat utflyktsmål. Inom det lokala naturvårdsprojektet ”Siesjös våtmarksled” har det uppförts spång och fågeltorn intill strandkanten vid sjöns södra ände. Dessa anläggningar är tillgänglighetsanpassade.

Natura 2000

Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och sammanfaller med området SE 041 0153 Siesjö.

Anordningar

Parkeringsplats, våtmarksled med fågeltorn, markerade strövstigar.

Tänk på att du inte får:
•skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
•störa djurlivet
•skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, eller bortföra död ved
•plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
•inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer
•medföra okopplad hund annat än vid jakt
•framföra fordon, rida eller cykla annat än på anvisade vägar inom reservatet
•tälta mer än ett dygn
•ställa upp husbil eller husvagn
•göra upp eld eller använda engångsgrillar annat än på särskilt iordningställd eldstad
•bedriva fångst eller insamling av växt- eller djurliv på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
•utan länsstyrelsens tillstånd bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv
•utan länsstyrelsens tillstånd nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
•utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet

Text: Ingegerd Erlandsson/Länsstyrelsen Blekinge

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)