Gummagölsmåla, Bräkneån

Naturreservatet Gummagölsmåla ligger längs en 40 meter djup sprickdal där Bräkneån rinner. Där växer ädellövskog med lundflora. På våren blommar blåsippor. Uppe på platån finns hagmarker och gamla åkrar som betas. Du kan vandra på stigar inom reservatet. Vandringsleden ”Vildmarksleden” passerar förbi.

Beskrivning

Kvarnlämningar och fossil åkermark
Naturreservatet är beläget på västra sidan av ån och omfattar delar av ån, den branta skogbeklädda sluttningen med rasbranter samt delar av platån med gamla åker-, ängs- och betesmarker

Ädellövskog i branten
I branten växer ädellövskog klassad som nyckelbiotop. Trädskiktet består av bok, ek, ask, lind, avenbok, alm, björk och asp.
Tillfällen (<% occasionResult.length %>)