Eringsboda kyrka

Eringsboda kyrka uppfördes 1847-49 efter ritningar av J A Hawerman.

Beskrivning

Kyrkan föregicks av ett spånklätt träkapell från 1736-38, som revs när den nya kyrkan byggdes. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och utbyggd sakristia mitt på nordväggen. Byggnaden är uppförd av liggande timmer och täcks av ett plåttäckt sadeltak.

De vitmålade fasaderna är klädda med stående panel och artikuleras genom pilastrar. Fönstren är rundbågiga. Kyrkans ingångar är belägna i söder och väster. Vid sydingången är det ett pilasterindelat mittparti krönt av en fronton med ett strålomgivet gudsöga. Kyrkans nyklassicistiska exteriör är oförändrad sedan uppförandet.

Även det tunnvälvda kyrkorummet har nyklassicistisk prägel trots vissa senare förändringar. Inredningen är i huvudsak oförändrad.

Kyrkan restaurerades 1932 av arkitekterna E Graebe och P Boberg, då bl a en mindre tillbyggnad i norr togs bort, korfönstret sattes igen med en altartavla, predikstolen flyttades och interiören målades om. Vid en restaurering 1967 under ledning av arkitekten B Jörgen Jörgensen målades bänkinredningen blå, sidogångar och läktarunderbyggnad togs upp samt delvis ny armatur tillkom.

Sydost om kyrkan står en klockstapel, som fick sin nuvarande form 1788-89.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)