Björkeryd

Grusformation och kulturlandskap vid Bräkneån. 12 hektar stort. Inom områ-
det finns en geologiskt intressant grusås som gör lanskapet kuperat och omväxlande.

Beskrivning

På sluttningarna ner mot Bräkneån finns strövvänliga hagmarker med bl.a. backsippa. Närmast ån finns ett madområde som översvämmas av vår-floden. Här är växtligheten särskilt intressant.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)