Stiby Backe - Naturreservat

Naturreservat på Listerlandet med fantastisk utsikt över Hanöbukten.

Beskrivning

Stiby backes naturreservat har en areal om ca 110 ha. Stiby backe är en drumlinbildning med väl utbildade strandvallar mellan 48 och 31 möh och ett kalottberg med en högsta höjd av 70 m. På backens nordostsida är berget blottat medan sydsluttningen är täckt med material som avsatts av inlandsisen.

Strandvallarna är huvudsakligen utbildade i sandmaterial. På ostsidan förekommer även strandhak.

Hela drumlinbildnngen omfattas inte av det befintliga naturreservatet, utan denna fortsätter i sydvästlig riktning och avslutas egentligen inte förrän vid Björkenabben.

De geologiska värdena på Stiby Backe utgör en viktig del av en omistlig enhet och bildar tillsammans med vegetationen och kulturlandskapet ett mycket värdefullt naturområde.

Området rymmer flera olika naturtyper, såsom torrängar, ek- och bokskog samt större avenboksbeståd av både hed- och ängstyp.

Ett bokbestånd av fattig hedtyp är av särskilt intresse från vetenskaplig synpunkt, detta gäller även de fuktigare delarna av avenboksskogen. Där förekommer en rik flora där murgröna delvis täcker mark och träd. Bland örterna kan nämnas gulsippa, underviol, orkideer och sårlärka. Inom området förekommer ett rikt småfågelliv. Området är attraktivt för det rörliga friluftslivet. Berget ger möjlighet till vida utblickar över Listerlandet.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)