Istaby

På en av Listerlandets höjder ligger Istaby, en sängenomspunnen klungby med många fornfynd.

Beskrivning

Istaby är en av de större byarna på Lister och namnet lär betyda "Den yttersta byn". Här kan man tydligt se resultaten av skiftet 1826, då ett tiotal gårdar blev tvungna att flytta ut ur byn. De flesta kom att placeras utmed en nyanlagd väg, som gick söderut från byn, medan några gårdar lades norr om den gamla byplatsen. Bebyggelsen bestod vid tiden för skiftet delvis av fyrlängade gårdar av skånsk typ. Idag har den fått en mer götisk karaktär, där mangård är skild från fägård.

På de öppna gärdena strax sydost om byn undersöktes på 1970-talet delar av ett omfattande förhistoriskt boplats- och gravkomplex. De äldsta fynden tillhör tidig bondestenålder (ca 3000 f Kr) men huvuddelen av materialet härrör från yngre bronsålder- äldre järnålder (ca 500 f Kr - 200 e Kr). Undersökningen har avslöjat ett utvecklat bondesamhälle huvudsak baserat på jordbruk och boskapsskötsel men också med omfattande handelskontakter med omgivande områden. De många fynden finns utställda på Blekinge museum i Karlskrona.

I Istaby stod tidigare den kända runstenen Istabystenen, som idag finns vid Historiska Museet i Stockholm.

En sägen berättar också att den mytologiska himladrottningen Ishtar ska ligga begravd i Istaby tillsammans med sina juveler och en harpa av guld.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)