Backaryds kyrka

Backaryds kyrka är en treskeppig korskyrka med vidbyggd sakristia i öster. Den reveterade byggnaden är uppbyggd av liggande timmer, har raktäckta fönster och täcks av ett spånklätt korstak. Den lägre och smalare sakristian är byggd av tegel med putsade fasader.

Beskrivning

Huvudingången är belägen i väster, ingångar finns även i norr och söder. Den nyklassicistiska kyrkan uppfördes 1795-99 efter ritningar av E G Henschen, bearbetade av O S Tempelman. Sakristian tillkom 1885-87. Exteriören är i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden, frånsett attt kyrkan reveterades 1833.

Den nuvarande kyrkan föregicks av en äldre träkyrka från 1630, som ursprungligen bestod av ett rektangulärt långhus. Kyrkan utökades under 1600- och 1700-talet med en korliknande utbyggnad åt öster, vapenhus i både söder och norr samt sakristia på korets norra sida.

Även interiören har nyklassicistisk prägel, trots senare förändringar. Det högre mittskeppet täcks av ett svagt välvt valv, som vilar på ett kraftigt kolonnburet bjälklag. Inredningen härrör främst från en omdanande restaurering 1885-87. 1938 restaurerades kyrkan under ledning av arkitekten S Ullén. Bland annat ersattes de öppna bänkarna med sluten bänkinredning och interiören målades om. 1973 genomfördes åter en restaurering som bl a innebar ommålning av interiören i ny färgskala med inslag av blågrönt och tegelrött.

Sydväst om kyrkan står en klockstapel, tidigast omnämnd 1665.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)