Sölvesborgsvikens naturreservat

Sölvesborgsvikens naturreservat bildades ursprungligen som ”naturminnesmärke” 1939 för att ge skydd åt fågellivet i inre delen av viken.

Beskrivning

I och med naturvårdslagens tillkomst 1964 blev naturminnesmärket automatiskt ombildat till naturreservat, och reservatsstatusen kvarstår även efter miljöbalkens införande 1998.

Den enda föreskrift som gäller för reservatet är att ”samtliga inom området förekommande fågelarter” är fredade. I praktiken innebär det att all jakt på fågel är förbjuden. Reservatets avgränsning följer naturminnesmärkets ursprungliga gräns, och omfattar även en del bebyggd mark.

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en ombildning av naturreservatet, så att det skall få en ändamålsenlig avgränsning och moderna föreskrifter.

Text hämtad från Länsstyrelsens hemsida

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)