Skinsagylet - Naturreservat

  • Sölvesborg
  • +46 10-224 00 00
  • Skinsagylet - - Sölvesborg
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Naturreservat på Ryssberget med fantastisk utsikt över Pukaviksbukten.

Beskrivning

Skinsagylets naturreservat består av en brant sprickdal på den norra delen av Ryssberget. Från en utsiktspunkt har man en milsvid vy över Pukaviksbukten. Den västra sluttningen ner mot sjön Skinsagylet är mycket brant och klädd med bok och avenbok. De stora höjdskillnaderna mellan bergets krön och dalens botten samt rikedomen på väldiga flyttblock ger ett mäktigt intryck. Området är strövvänligt och här finns en vandringsslinga på 2,5 km.

Ryssberget utgörs av en urbergsrygg och här finns tydliga spår efter inlandsisen. Nordväst om sjön är sluttningen mycket brant, högsta punkten i reservatet är 125 m.ö.h. medan sjön ligger endast 50 m.ö.h. Skinsagylet, som är 2 ha stor, är en av Ryssbergets få sjöar. Vattnet i sjön har en mycket kort uppehållstid vilket innebär att till- och avflödet till sjön är mycket stort. På bara två-tre veckor byts allt vatten.

Stora delar av skogen i Skinsagylet har lämnats orörd under lång tid. Här växer avenbokskog på den nedre delen av sluttningen med inslag av ek och bok. Den övre delen av sluttningen är bevuxen med bokskog. Bland kärlväxter märks liljekonvalj, lundstarr, murgröna, vitsippa, skogskornell och vildkaprifol. Ett antal mindre kärr med klibbal bidrar till en hög biologisk mångfald i området. Längs sjökanten finns partier av gungfly. Här växer bland annat vitmossa, starr, tranbär, sileshår och kärrviol. I vattnet finner man säv, vit näckros, vattenklöver och sjöfräken.

Naturskogen är hemvist för ett stort antal skalbaggsarter och vedlevande svampar. Fåglar man kan upptäcka i reservatet är bland annat stenknäck, spillkråka, gröngöling, taltrast och skogssnäppa. I sjön häckar gräsand och kricka.

Parkeringsplats finns vid reservatets sydvästra tillfart. En 2,5 km lång strövstig finns i området med en avstickare upp till utsiktspunkten. Rast- och eldplats finns.

Vägbeskrivning

Kör E22 till Pukavik. Tag av mot Olofström, väg 121. Efter 5 km, vid Kylinge, sväng mot Gammalstorp. Efter 200 m sväng höger mot Näsum. Efter 2 km (vid länsgränsen) ligger reservatet på höger sida.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen tel 010-224 00 00

Källa: Länsstyrelsen

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)