Sillnäs - naturreservat

  • Sölvesborg
  • <% getFormattedDate(occasion) %> <% setPopoverDateLabel(occasion) %>

Sillnäs naturreservat ligger på Listerlandet i västra Blekinges kustbygd. Naturreservatet har bl.a. en variationsrik natur.

Beskrivning

På Sillnäs finns mycket höga naturvärden knutna till såväl bokdominerade ädellövskogar, hassellundar och alsumpskogar som till beteshävdade marker med lång hävdkontinuitet. Skogsområdet är artrikt och hyser bland annat ett flertal rödlistade arter och signalarter för ädellövskogar med höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. På uddens östra sida möter ädellövskogen havet, på karaktäristiskt Blekingevis.

Naturreservatets hagmarker sträcker sig från torra hedartade sandmarker i norr, via öppna gräsmarker med en rik blomsterflora och trädklädda betesmarker, ner till havsstrandängar längs kustlinjen i söder och väster. I hagmarkerna finns en lång rad hävdberoende och hävdgynnade växter, insekter och svampar, varav en del är rödlistade. I området finns även ett litet kvarstående slåtterkärr.
Sillnäs är Listerlandets sydvästligaste utpost och udden är en värdefull lokal för häckande och rastande fåglar. Områdets sumpstråk och småvatten är även viktiga livsmiljöer för bland annat groddjur. Naturreservatets avgränsning i havet följer ungefär 6 meters djupkurvan. Udden är vågexponerad och bottentypen främst blockig hårdbotten, med inslag av sand.
Naturreservatet utgör en del av en läsidesmorän till restbergen Hjärthalla och Mörby backe. Uddens kritberggrund överlagras av morän, som lokalt är kalkrik. På Sillnäs finns strandvallar från det postglaciala Östersjöstadiet Litorinahavet.
Sillnäs ligger i en rik kulturbygd med lång markhistoria. På litorinastrandvallen i norr finns en fornlämning i form av ett större boplatsområde från övergången mellan jägar- och bondestenålder. Den hör samman med det närliggande boplatskomplexet ”Siretorps sandbackar”, som är av nationellt intresse. I nyare tid har Sillnäs fungerat som utmark till byn Istaby, med lång beteshävdskontinuitet samt inslag av lyckodlingar och slåtter. En 600 meter lång fägata sträcker sig genom området från norr till söder. I skogen finns igensatta värn från Andra världskrigets Per Albin-linje.
Sillnäs är ett populärt besöksmål för vandrare, fågelskådare och fritidsfiskare.

Natura 2000
Naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 enligt habitatdirektivet och utgör del av området SE0410156 Sillnäs.

Vägbeskrivning
Från E22, trafikplats Mjällby, kör väg 123, sväng mot Istaby, kör vidare in på Torsövägen och följ sedan Sillnäsvägen till dess slut, där det finns en parkering i naturreservatet. Det finns ingen kollektivtrafik till området. Närmaste busshållplats ligger i Istaby, ca 3 km nordost om Sillnäs.

Anordningar
Parkering, genom- och övergångar.

Tänk på att du inte får:
skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar,
prospektera efter mineral,
otillbörligt störa djurlivet,
skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller elda död ved,
inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten främmande raser/typer,
medföra okopplad hund annat än vid jakt,
rida eller cykla annat än på befintliga vägar inom reservatet. Ridning är också tillåten på gräsmarkerna i naturreservatets öppna betesmarker under förutsättning att det inte verkar störande på naturen, för betesdjur eller för övrigt friluftsliv,
parkera annat än på för ändamålet upplåten parkeringsplats,
tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn,
ankra eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse (högst ett dygn) i området,
göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad,
fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
Utan tillstånd från Länsstyrelsen får du inte heller:
bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv,
nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning,
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.

Fakta
Bildat år: 2015
Kommun: Sölvesborg
Areal: 117 ha, varav 44 ha land och 73 ha vatten
Markägare: Staten (Naturvårdsverket)
Förvaltare: Länsstyrelsen

Text hämtad från Länsstyrelsen

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)