Valje Halvö - Naturreservat

Valjeområdet omfattar landskapet kring den kulturhistoriskt intressanta Valje gård och utgör en udde i Valjeviken.

Beskrivning

Valjeområdet omfattar landskapet kring den kulturhistoriskt intressanta Valje gård och utgör en udde i Valjeviken. Inom området väster om järnvägen finns såväl helt öppna smååkrar och betesmarker som mer eller mindre slutna lövbestånd. I dessa lövbestånd finns ett stort antal äldre träd, främst ekar med betydande stamdiametrar, vilka troligen utgjort solitärer i ett mer öppet haglandskap. Kring dessa träd har det vuxit upp en ny generation med äkta lövträd, där eken delvis konkurrerats ut av lönn och ask.

Öster om järnvägen består området huvudsakligen av lövskog, där bok dominerar men med ett stort inslag av ädla lövträd.

Områdets flora visar exempel på näringskrävande arter som i övrigt är ganska sällsynta i Blekinge. Bl a är skogsbingel, myskmadra och tandrot vanligt förekommande. Vid de gamla ekarna växer den mycket sällsynta tårtickaren (inonotus dryadeus). De gamla träden inom Valjeområdet ger livsbetingelser åt bl a hålbyggare, skalbaggar och andra insekter. Dessutom hyser de en rik och ur vetenskaplig synpunkt värdefull lavflora med flera utrotningshotade arter. Mosaiklanskapet som helhet ger förutsättningar för ett rikt och varierat fågelliv.

Naturreservatet sköts av Sölvesborgs kommun tel 0456-816000

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)