Wallanders Åbacka

Wallanders Åbacka är en gammal naturskog med ett kulturhistoriskt värde.

Beskrivning

Gammal fin naturskog på sluttningen ner mot Vierydsån, i det blekingska sprick-dalslandskapet. Här växer blåsippan på våren och ett flertal rödlistade (hotade) växt- och djurarter trivs i området.
I reservatet finns också kulturhistoriska värden, då det utgör en del av den gamla utmarken till Fridhems gård. Fridhems gård låg vid Brunnsområdet i Ronneby och ägdes av familjen Wallander.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)