Valje Herrgård - byggnadsminne

Vid en havsvik intill Skånegränsen, mjukt inbäddad i lummig grönska, ligger Valje gård.

Beskrivning

Vid en havsvik intill Skånegränsen, mjukt inbäddad i lummig grönska, ligger Valje gård. Den småskaliga herrgårdsmiljön och det omgivande, mångskiftande kulturlandskapet är resultatet av en successiv utveckling genom sekler, då jordbruk och boskapsskötsel var den självklara ekonomiska basen för gårdsdriften.

Redan under förhistorisk tid uppehöll sig människor på platsen för Valje herrgård. Exakt när den första fasta bebyggelsen etablerades här är inte känt. På 1400-talet fanns här dock en gård, som tillhörde ärkebiskopen i Lund. I samband med reformationen drogs egendomen 1536 in till den danska kronan och genom freden i Roskilde 1658 övergick den i den svenska kronans ägo. Den uppläts därefter först till ryttarhemman och sedan till landsbokhållaren Hans Billingsköld, som 1704 på förmånliga villkor kunde byta sig till gården av staten.

Bondgården ersattes på 1740-talet med nuvarande herrgårdsbyggnad, två flygelbyggnader samt en barockträdgård. Den i dag reveterade gula herrgårdsbyggnaden uppfördes som ett envåningshus i sten och renoverades under 1800-talets första hälft. Då inreddes vinden och huset försågs med ett brutet, tegeltäckt tak. Interiören är mycket välbevarad med planlösning, snickerier, stuckaturer och andra detaljer som sträcker sig tillbaka ända till mitten av 1700-talet. Den västra flygeln ersattes under 1780-talet av "Kokhuset". Huset är uppfört i tegel med ett brant sadeltak. Den östra flygeln ersattes, sannolikt kring mitten av 1800-talet, av "Gästvillan". Huset, byggt i tegel och falskt korsvirke, speglar den schweizerarkitektur, som i nationalromantisk anda blev en i Sverige ofta förekommande villaform.

I anslutning till huvudbyggnaden finns även två stora stenladugårdar, ett mindre uthus och den så kallade Jaktstugan. Jaktstugan, som är ett korsvirkeshus av ålderdomlig karaktär, är det äldsta huset på gården. Troligen är det en 1600-talsbyggnad som flyttats hit från Kristianstad kring 1760, då gården ägdes av den dåvarande borgmästaren där. Valje herrgård tillhörde i drygt 200 år familjen Trolle-Wachtmeister.

Gården köptes 1994 av intendent Jan Karlsson som har renoverat den så att den återfått mycket av sitt forna utseende. Gården används i dag för kurser, konferenser och servering. På halvön direkt intill gården ligger naturreservatet Valje. Det är en mycket vacker, naturskön halvö som präglas av ädellövhagar med hundraåriga ekar och kraftiga bokar. Halvön är ett populärt strövområde och här finns en rad värdefulla kulturlämningar och ett rikt växt- och djurliv. Herrgårdsbyggnaden blev tillsammans med gårdens övriga sex byggnader förklarade som byggnadsminne enligt kulturminneslagen 1996.

Texten är hämtad från Länsstyrelsens hemsida

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)