Johannishus Åsar Naturreservat

Åsen sträcker sig genom en uppodlad dalgång och ger en omväxlande och vacker landskapsbild.

Beskrivning

Johannishusåsen höjer sig mjukt i terrängen och slingrar sig fram genom ett bördigt odlingslandskap.

Naturreservatet sträcker sig 6 km i nordsydlig riktning, från Hillerslätt i norr till Hjortsberga i söder. Åsen består mest av hagmarker med gamla knotiga ekar men även lind, alm och hassel förekommer på sina ställen.

Det parkliknande landskapet är främst ett resultat av Johannishus gods tillkomst i slutet av 1600-talet, som bland annat medfört att de under århundraden hävdade ängs- och betesmarkerna bevarats.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)